Om Frivilligsentralen

HVA ER EN FRIVILLIGSENTRAL?

Frivilligsentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats, frivillige organisasjoner, grupper, offentlige omsorgstjenester, og de som ønsker å få oppgaver utført av frivillige. I tillegg kan sentralen være en pådriver og iverksetter av ulike tiltak utfra lokale behov.

Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte eksisterende tiltak.

Frivilligsentralen drives økonomisk av statstøtte fra KUD og midler fra Nord-Fron Kommune.

 

NORD- FRON FRIVILLIGSENTRAL:

I  1990 startet en debatt i Nord-Fron kommune om et samarbeid med frivillige organisasjoner, og i 1991 satte Nord Fron kommune i gang «Prosjekt Frivilligsentral i Nord-Fron».

Høsten -91  fikk prosjektet midler fra Sosial og Helsedepartementet, og var da en av de første sentralene som ble startet i landet.   Det skulle være et 2 årig forsøk, men det ble tre og fire år, grunnen til det var at forskningen som pågikk underveis ga positive resultater, og at det utløste store ressurser i bygd og by.

Da sentralen her i Nord-Fron startet opp hadde den kontor på Helse og Sosialkontoret i kommunehuset. Sentralen vart flyttet til Gammelbanken  i april -93. Plasseringen da gjorde at sentralen ikke ble knyttet opp til noen spesielt, men ble nøytral, så alle kunne komme. Det ble den gang gjort en kjempejobb med og gjøre sentralen kjent og ikke minst få frivillige på banen og finne oppgaver. Det ble sendt ut spørreskjema til ca 150 eldre og uføre.

Det var også viktig og gjøre seg kjent med, og informere, lag og foreninger.

  1. januar 1996 gikk sentralen fra å være et prosjekt til et fast tiltak, administrativt  underlagt kulturavdelingen. Kultursjefen ble da daglig lederes overordna, men Frivilligsentralen skulle være tverretatlig forankra.                                                                                                                                                                                                              1. januar 1997 fikk Frivilligsentralen et samarbeidsutvalg som bestod av frivillige/brukere, lag og foreninger, offentlig etater, kulturstyret og daglig leder.

Fra det ble det et arbeidsutvalg på 5 personer hvor daglig leder ved frivilligsentralen var sekretær.

I dag består Frivilligsentralen av 1 koordinator i 100% stilling, og et Råd for Frivilligsentralen som består av frivillige, politisk represtentant og administrativ representant ved koordinator.